• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

عملیات های چاه

ما خدمات مهندسی عملیات چاه نفت و گاز در پروژه های اکتشافی، توصیفی، توسعه ای، تولیدی و همچنین  خدمات تعمیر و بهسازی را به طرق زیر ارائه می دهیم. 

 

$1·         مدیریت و نظارت پروژه حفاری

 

$1·         برنامه ریزی یکپارچه چاه

 

$1·         طراحی چاه و نظارت بر اجرا

 

$1·         آماده سازی سایت چاه

 

$1·         مطالعات مهندسی چاه

 

$1·         زمین شناسی سایت چاه

 

$1·         مهندسی گل حفاری

 

$1·         نظارت و تفاسیر نمودارها

 

$1·         کنترل لرزه نگاری در چاه

 

$1·         مهندسی، مشاوره و نظارت تکمیل چاه

 

$1·         گزارشات نهایی و تکمیلی چاه

 

$1·         عملیات انگیزش و زنده کردن چاه

 

$1·         پشتیبانی حفاری و تدارکات

 

$1·         مطالعه و طراحی روشهای بهینه بهسازی و تعمیر چاه

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers