• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

تدارکات و پشتیبانی پروژه ها

شرکت پتروآسماری بین الملل، پشتیبانی عملیات طیف وسیعی از پروژه ها از جمله عملیات لرزه نگاری، عملیات حفاری، عملیات ساخت  و غیره را با روشهای زیر فراهم می کند.

 

$1·         مدیریت تدارکات و پشتیبانی از پروژه

 

$1·         برنامه ریزی و طراحی تدارکات

 

$1·         تدارکات و لجستیک عملیات

 

$1·         آماده سازی سایت

 

$1·         هماهنگی پروژه

 

$1·         نظارت و کنترل کیفیت پشتیبانی و تدارکات  

 

$1·         تدارکات سازه های دریایی

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers