• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

عملیات تولید

ما خدمات مربوط به عملیات تولید و را با روش های زیر ارائه می دهیم. 

$1·         برنامه ریزی تولید یکپارچه از محل چاه تا ترمینال های صادرات

$1·         طراحی، ساخت و راه اندازی تاسیسات تولید

$1·         مدیریت پروژه های تولید

$1·         مطالعات مهندسی تولید

$1·         بهینه سازی تولید

$1·         تفسیر و نظارت نمودارهای تولید

$1·         بهسازی و اجرای انگیزش چاه

$1·         برداشت داده های چاه آزمائی ، تفسیر و نظارت

$1·         تخمین نفت و گاز و گزارش دهی

$1·         طراحی و ساخت سیستم های سر چاهی

$1·         طراحی و ساخت سیستم های جمع آوری و حمل و نقل

$1·         ارائه راحل برای مشکلات گلوکاهی

$1·         مدیریت و مطالعات پروژه های بهبود و افزایش تولید نفت و گاز

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers