• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

عملیات نگهداری تجهیزات و تاسیسات سطح الارضی نفت و گاز

شرکت پتروآسماری بین الملل خدمات مهندسی مربوط به نگهداری تجهیزات و تاسیسات سطح الارضی نفت و خطوط انتقال نفت و گاز را به طرق زیر ارائه می دهد.

 

$1·         مدیریت و نظارت پروژه 

 

$1·         امکان سنجی و مطالعات مفهومی

 

$1·         مطالعات فید

 

$1·         مهندسی تفضیلی

 

$1·         برنامه ریزی یکپارچه فرایند

 

$1·         طراحی و نظارت ساخت تجهیزات و تاسیسات

 

$1·         آماده سازی و راه اندازی تجهیزات سایت

 

$1·         مطالعات مهندسی فرآیند

 

$1·         تدارکات و پشتیبانی پروژه ها

 

$1·         خدمات راه اندازی و کنترل کیفیت

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers