• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

علوم زمین

ارائه پشتیبانی جهت انجام پروژه های ژئوفیزیک، ژئوتکنیک، و دیگر عملیات علوم زمین بخصوص در زمینه برداشت داده های لرزه ای 2D، 3D، پردازش و تفسیر برای محیط های دریایی، خشکی و مناطق حد واسط شامل:

$1·         مدیریت پروژه و نظارت

$1·         مطالعات امکان سنجی پروژه

$1·         برنامه ریزی و طراحی

$1·         تهیه و ارائه مشخصات فنی

$1·         مدیریت و آماده سازی اسناد مناقصه

$1·         کنترل کیفیت در سایت و نظارت بر اجرا

$1·         پردازش داده های پروژه، تفسیر، QC اطلاعات و مدیریت سایت

$1·         ممیزی های فنی

$1·         ممیزی و مطالعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers